Podział kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim.

Kredyty hipoteczne powiązane z kursem waluty obcej (CHF) tzw. kredyty frankowe, dzielą się na kredyty indeksowane oraz kredyty denominowane.

Bez tytułu

Kredyt indeksowany (waloryzowany) – to kredy, który był udzielany w walucie polskiej, jednakże umowa nakazywała przeliczyć w chwili wypłaty kwotę kredytu w złotych polskich na jego równowartość w walucie obcej według kursu kupna danej waluty stosowanego przez bank. Równowartość kredytu wyrażona w walucie obcej była następnie podstawę do wyliczenia wysokości rat spłaty kredytu i wysokości zadłużenia kredytobiorcy. Raty te były z kolei przeliczane na walutę polską według kursu sprzedaży stosowanego przez bank w dniu spłaty i w tej wysokości stanowiły zobowiązanie kredytobiorcy.

Klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne), przeliczające kredyt z PLN na CHF i z powrotem są niedozwolone. (patrz wyroki sądów)

Kredyty denominowany – to kredyt, którego kwota była określona w walucie obcej, lecz zgodnie z umową była wypłacana wyłącznie w złotych, po przeliczeniu wg kursu kupna waluty obcej stosowanego przez bank. Wysokość należnych rat spłaty kredytu jest wyrażona w walucie obcej, lecz kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty w złotych polskich po przeliczeniu według kursu sprzedaży stosowanego przez bank w dniu sprzedaży.