Pomoc frankowiczom czyli jakie czynności należy podjąć w celu dochodzenia swoich roszczeń?

Poniżej przedstawiamy kolejność działań jakie należy podjąć przed skierowaniem sprawy na drogę sądową:

1.Należy przesłać następujące dokumenty do analizy prawnej:

  • Umowa kredytowa wraz z aneksami
  • Regulamin
  • Zestawienie dokonanych płatności z umowy kredytowej, tj.: data i kwota wypłaconego kredytu; zestawienie dat płatności każdej raty kredytu z uwzględnieniem oprocentowania każdej raty (stóp procentowych LIBOR na dzień wymagalności każdej z rat); zestawienie wszystkich należności, które zostały zapłacone przez kredytobiorcę w trakcie obowiązywania umowy kredytu

Dokumenty w formie scanów powinny zostać przesłane na adres: kredytywefrankach@gmail.com 

2.Analiza prawna

Dokonujemy analizy prawnej przesłanej dokumentacji. W zależności od tego z jakim rodzajem kredytu mamy do czynienia: indeksowanym czy denominowanym, poinformujemy czy możliwe jest dochodzenie „odfrankowienia” kredytu, tj. zwrotu sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy zapłaconych rat kredytu i rat, które powinny zostać zapłacone, gdyby kredyt był traktowany jak zwykły kredyt złotówkowy oprocentowany według stopy LIBOR, czy też, w przypadku kredytu denominowanego roszczenie obejmować będzie unieważnienie całej umowy.

Jednocześnie dokonane zostanie szacunkowe obliczenie wysokości roszczenia o które kredytobiorca będzie mógł wystąpić przeciwko instytucji bankowej.

Sporządzenie opinii prawnej nie stanowi zobowiązania do zlecenia poprowadzenia procesu sądowego.

3.Informacja finansowa/wszczęcie sprawy sądowej

Po sporządzeniu opinii prawnej przesyłamy informację o wysokości honorarium należnego za wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Bankowi. W przypadku zlecenia wszczęcia procesu, podejmowane są czynności sformułowania powództwa w imieniu klienta.