Stanowisko Prezesa UOKIK w sprawie Bank BPH

Na kanwie kolejnego procesu wszczętego przez kredytobiorcę frankowego przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, tym razem przeciwko Bankowi BPH, Prezes UOKiK zaprezentował swoje stanowisko w sprawie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu, przed którym toczy się postępowanie o spłatę należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego frankiem szwajcarskim. Bank BPH wypowiedział konsumentowi umowę kredytu, żąda jego zapłaty w pozostałej do uregulowania części.  Klient domaga się natomiast uznania klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie za niedozwolone, gdyż w jego opinii miały one zawyżać wysokość rat.

Konsument złożył wniosek do Urzędu o wydanie istotnego poglądu w sprawie. Urząd poparł argumentację przedstawioną w procesie przez konsumenta. Kwestionowane postanowienia dotyczą wyliczenia i przeliczania salda kredytu, sposobu wyliczania kursu kupna sprzedaży franka szwajcarskiego oraz spłaty rat w tej walucie. Zdaniem urzędu wskazane przez kredytobiorcę klauzule są niedozwolone. Pozwalają bankowi jednostronnie ustalać wysokość świadczeń. BPH, w oparciu o stosowane klauzule waloryzacyjne, może korygować wartość kursu kupna i sprzedaży waluty o marżę, której wysokość oraz sposób obliczenia nie wynikają z umowy.

W ocenie Prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może prowadzić do nieważności umowy kredytu. Nie ma możliwości zastąpienia kwestionowanych postanowień przepisami ustawy czy też zmiany ich treści przez sąd. Jednak stwierdzenie nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni akceptuje takie rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *